Menu dodatkowe
Informacje

Zarząd informuje, że istnieje możliwość zakupu flag związkowych w cenie 50zł i czapek po 10zł.
Sekretarz: Robert Mikołajczak

Ciekawe Artykuły Prasowe

Rok 2012 wyczyści nam portfele.
Rok 2012 wyczyści nam portfele - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"

SLD i OPZZ razem z Solidarnością.
W obliczu planów oszczędnościowych rządu związki i opozycja jednoczą siły i wspierają swoje inicjatywy

Polska gospodarka rabunkowa. Człowiek się nie liczy!
Umowy śmieciowe to nowe pojęcie, które przebojem weszło do naszego języka w roku ubiegłym. Trafnie czy nie, ale opisuje wielki problem zarówno w wymiarze osoby, której dotyczy, jak też w wymiarze runku pracy, całej gozpodarki i budżetu kraju oraz ubezpieczeń społecznych.

Inflacja zjadła nasze podwyżki.
W końcówce roku 2011 stać nas było na mniej - wzrost płac nie rekompensuje wzrostu cen.

Przewodniczący OPZZ: Musimy wyznaczyć dzień protestu krajowego.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz zaapelował w środę do innych związków zawodowych o wspólne wyznaczenie dnia protestu krajowego przeciwko polityce rządu dotyczącej m.in. wieku emerytalnego i płac.

Kiedy Pracoenikowi przysługują posiłki, napoje oraz odzież robocza?
Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odzieży bądź obuwia roboczego na stanowiskach, na których konieczne jest ich stosowanie. Tylko w wyjątkowych przypadkach pracownicy mogą używać własnych.

Zasady zawierania umów na czas określony od początku 2012 r.
Od 1 stycznia b.r. zmieniły się zasady dotyczące zawierania umów na czas określony i ponownie do tego rodzaju umów należy stosować art. 25[1] Kodeksu pracy, który mówi o limicie dwóch umów zawieranych na czas określony

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
Przepisy prawa pracy narzucają na pracodawcę w wielu kwestiach obowiązek – często bardzo szerokiej - współpracy z zakładową organizacją związkową. Przykładowo, będzie to obowiązek uzgadniania regulaminu wynagradzania, pracy, zfśs, udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika
Kary porządkowe są środkiem dyscyplinującym pracowników. Znajdują zastosowanie, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w zakładzie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Decyzja pracodawcy o nałożeniu kary porządkowej podlega kontroli związkowej i sądowej.

Talon albo karta dla pracownika
Rynek bonów towarowych szacowany jest w Polsce na 3 mld zł. Są one jednym z najpopularniejszych tzw. benefitów pozapłacowych dla personelu stosowanym przez firmy. Ale uwaga, bo ze względów fiskalnych trzeba z niego korzystać umiejętnie.

Nieuczciwa firma zapłaci wysokie odszkodowanie
Bezprawnie zwolniony ma tylko kilka dni na odwołanie do sądu. Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony musi się odwołać do sądu od wypowiedzenia umowy w ciągu siedmiu dni. Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony musi się odwołać do sądu od wypowiedzenia umowy w ciągu siedmiu dni. Jeśli pracodawca wręczył mu dyscyplinarkę, termin jest dwa razy dłuższy i wynosi 14 dni.

Zwolniony bez powodu? Żądaj odszkodowania
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony zostanie uznane przez sąd za nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem przepisów, zwolniona osoba może zostać przywrócona do pracy.

Spór z pracodawcą pod kontrolą sądu
Zapowiadają się zmiany w prawie strajkowym. Jest szansa, że wszczynający bezprawne protesty poniosą odpowiedzialność za straty firmy.

Jaką karę nałożyć może Państwowa Inspekcja Pracy?
Głównym narzędziem walki Państwowej Inspekcji Pracy z nieuczciwymi pracodawcami są grzywny. Inspekcja może ukarać maksymalnie mandatem w wysokości 5 tys. zł. Ale może też sprawę oddać do sądu grodzkiego.

Wypłata części wynagrodzenia godzi w prawa pracownika
Rozważmy następujący przypadek: od kilku miesięcy do rąk pracownika trafia tylko część należnego mu wynagrodzenia (3/4 pensji wynikającej z postanowień umowy o pracę). Zaistniałą sytuację pracodawca tłumaczy przejściowymi problemami natury ekonomicznej, obiecując zarazem, że w najbliższej przyszłości wypłaci podwładnemu należne mu pieniądze. Czy można uznać, że szef dopuszcza się ciężkiego naruszenia swych podstawowych obowiązków? Czy pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy przełożonego?

PIP: Złe i nieprecyzyjne prawo stawia pracowników w niekorzystnej sytuacji
Państwowa Inspekcja Pracy chce namawiać posłów do zmiany kilkunastu przepisów o czasie pracy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ochrony Pracy inspektorzy przedstawili listę oczekiwanych przez nich zmian w przepisach o czasie pracy.

BHP w firmie: szatnie pracownicze
Pomieszczenia higienicznosanitarne w zakładzie pracy powinny czynić zadość wymaganiom nałożonym przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Losowe zdjęcieStatystyki zbiorcze
Martin for Rafał dla Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
OPZZ "Konfederacja Pracy"